Свикване на общо събрание на БЕРР

Общо събрание на БЕРР

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Български Експерти за Регионално Развитие”, свиква общо събрание на 31.03.2023г. (петък) от 17:00 часа, което ще се проведе в офиса на сдружението, при следния дневен ред:

  1. Смяна адреса на управление
  2. Приемане на нов Устав на Сдружението
  3. Избор на нов Управителен съвет
  4. Приемане на промени в мандатността на УС и на председателя на УС
  5. Приемане на нови членове на Сдружението
  6. Разни

Свикването на общото събрание се извършва чрез обнародване на поканата в интернет страницата /сайта/ на Сдружението и поставяне на мястото за обявления в сградата, където се намира управлението на Сдружението и клоновете.

При липса на кворум, на основание чл.26 от Устава на Сдружението, събранието се отлага с един час по-късно на същото място при същия дневен ред и ще се проведе, независимо от броя на явилите се членове.